ECO Schulte – tradycja i innowacje

Jak staliśmy się tym, czym jesteśmy

Korzenie firmy ECO Schulte tkwią w małym zakładzie w niemieckiej miejscowości Menden. Przedsiębiorstwo rozwinęło się w grupę działającą w skali globalnej, której podmioty zależne funkcjonują za granicą. 

Przedstawiona przez nas oś czasu pozwala zapoznać się z historią firmy ECO Schulte i dowiedzieć się, jak staliśmy się tym, czym jesteśmy: innowacyjnym producentem wysokiej jakości systemów drzwiowych.

Kronika rozwoju przedsiębiorstwa

 

Lata 20.

Lata 20.
Echt & Co.

W 1926 r. w Menden w Niemczech powstaje przedsi?biorstwo Echt & Co. – zajmuj?cy si? wyt?aczaniem metali zak?ad Heinricha Schulte i jego partnera biznesowego Echta. Rozpoczynaj? od obróbki metali. Siedziba firmy do dzi? znajduje si? w Menden.

Lata 50. i 60.

Lata 50. i 60.
Okucia i zawiasy

W latach 50. i 60. firma nawi?zuje pierwsze kontakty w bran?y produkcji drzwi. Przedsi?biorstwo zaczyna produkowa? okucia z tworzywa sztucznego i zawiasy do drzwi przeciwpo?arowych. Jednym z pierwszych produktów s? okucia z tworzywa sztucznego ze stalowym rdzeniem.

Lata 70.

Lata 70.
Rozszerzenie asortymentu i produkcja pierwszych zawiasów drzwiowych i oku? do drzwi przeciwpo?arowych. Przy tworzeniu nowych produktów firma zawsze zwraca uwag? na obowi?zuj?ce normy, a nawet stara si? je przewy?szy?.

1972

1972
Zmiana nazwy na ECO Schulte

W 1972 r. ówczesny szef firmy Ernst Schulte zmienia nazw? przedsi?biorstwa z Echt & Co. na t?, która istnieje do dzi?: ECO Schulte GmbH & Co. KG. ECO Schulte to przedsi?biorstwo rodzinne z tradycjami, którego celem staje si? nowa definicja systemowej techniki drzwiowej. Powstaje marka ECO Schulte, która do dzi? odnosi sukcesy na rynku.

Lata 80.

Lata 80.
ESB & GBS

Powstaje spó?ka zale?na ESB w Luckenwalde pod Berlinem. Dzi?ki ESB przedsi?biorstwo ECO Schulte mo?e zacz?? produkowa? hydrauliczne elementy zamykaj?ce. W 1989 r. firma ECO Schulte przejmuje fabryk? zamków GBS w Schwelm. To podstawa dla produkcji wysokiej klasy zamków i rygli oraz kompleksowych, znakomicie dopasowanych do siebie systemów oku? drzwiowych.

Lata 80.

Lata 80.
Koncepcja bezpiecze?stwa

Rozwini?cie koncepcji bezpiecze?stwa przez produkcj? d?wigni EPN 600.

Lata 90.

Lata 90.
Polski oddzia? ECO Schulte

Firma ECO Schulte rozpoczyna ekspansj? zagraniczn? i otwiera swoj? pierwsz? fili? zagraniczn? w miejscowo?ci Wyp?dy w Polsce. Firma ESB przeprowadza si? z Berlina do Luckenwalde, a produkcja zamków zostaje zintegrowana w Menden.

2000

2000
Certyfikat jako?ci

Potwierdzenie wysokiej jako?ci oferowanej przez przedsi?biorstwo w postaci certyfikatu zgodno?ci z norm? DIN EN ISO 9001.

2007

2007
ECO Schulte Zhuhai

Firma ECO Schulte obiera kierunek na rynek azjatycki i uruchamia zak?ad produkcyjny w chi?skim mie?cie Zhuhai.

2009

2009
ECO Schulte Austria

ECO Schulte ma te? od teraz swój oddzia? w Austrii, a konkretnie w Hermagor.

2010

2010
Pierwsza nagroda za wzornictwo

W ramach konkursu red dot award: product design 2010 d?wignia EPN 2000 II otrzymuje od jury wybitnych ekspertów nagrod? „red dot” za wysok? jako?? wzornictwa; firma zdobywa te? nominacj? do nagrody w Niemczech.

2014

2014
Przej?cie firmy Randi

Firma Allegion nawi?zuje wspó?prac? z przedsi?biorstwem ECO Schulte. W jej ramach ECO przejmuje produkuj?c? klamki du?sk? firm? Randi, co zwi?ksza mi?dzynarodow? skal? dzia?alno?ci ECO Schulte. Do chwili przej?cia firma Randi nale?a?a do przedsi?biorstwa Allegion (Ingersoll Rand).